Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Bij de UvA kun je terecht bij specifieke vertrouwenspersonen, voor ongewenste omgangsvormen, voor individuele rechtspositie en voor wetenschappelijke integriteit. Naast contactgegevens vind je hier ook informatie over de rol en taken van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, klachtenregelingen en de vertrouwenspersonen specifiek voor wetenschappelijke integriteit, individuele rechtspositie en voor PhD.

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen. De UvA staat voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en bezoekers. Elke vorm van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is onaanvaardbaar. Het uitgangspunt is dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie. De UvA heeft ook een gedragscode die van toepassing is op alle studenten en medewerkers. Meer informatie vind je op uva.nl/socialeveiligheid.

De UvA streeft naar het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, maar toch kan het voorkomen dat je hier in een werk- of studiesituatie mee geconfronteerd wordt. Ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten. Het is van groot belang hier niet mee rond te blijven lopen. Je kunt altijd contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. Dit hoeft niet de vertrouwenspersoon van de eigen faculteit of dienst te zijn.

Rol en taken van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

De vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van sociale veiligheid. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en studenten die ongewenste omgangsvormen ervaren of die misstanden in de organisatie zien en kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing. Ook kan de vertrouwenspersoon studenten en medewerkers ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen werken volgens de richtlijn van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Meldingen of vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon ondersteunt studenten en medewerkers bij het zoeken naar een oplossing en neemt alleen vervolgstappen met expliciete toestemming van de desbetreffende student of medewerker.

Taken van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

 1. Opvangen en steunen van studenten en medewerkers die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben (gehad)
 2. Samen met de melder zoeken naar een manier die de ongewenste situatie kan verbeteren en de melder daarbij begeleiden
 3. Bieden van een vertrouwelijke, toegankelijke en laagdrempelige mogelijkheid tot het melden van ongewenste omgangsvormen
 4. Zo nodig doorverwijzen naar andere interne of externe specialisten

Coördinerend vertrouwenspersoon

Aan de UvA is er ook een coördinerend vertrouwenspersoon, Arjen Berkvens. Deze coördinerende vertrouwenspersoon is sparringpartner voor de andere vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, coördineert de activiteiten van het interne netwerk van vertrouwenspersonen, ziet toe op de onafhankelijke positionering van de vertrouwenspersonen in de faculteiten/centrale eenheden en monitort ook de taakbelasting per vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen voor wetenschappelijke integriteit, individuele rechtspositie en PhD

De UvA heeft speciale vertrouwenspersonen voor individuele rechtspositie en voor wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersoon voor individuele rechtspositie

Met vragen over je werk- en rechtspositie, zoals arbeidsvoorwaarden, een (dreigend) geschil met je leidinggevende, reorganisatie e.d. kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon individuele rechtspositie, Remko Koopman.

Mr. R. (Remko) Koopman

Bestuur en Bestuursstaf

Managementondersteuning

Vertrouwenspersonen voor wetenschappelijke integriteit

Als je vragen of vermoedens hebt van schending van wetenschappelijke integriteit kun je terecht bij de vertrouwenspersonen voor wetenschappelijke integriteit. Informatie en contactgegevens voor de vertrouwenspersonen en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit vind je op de website onder ‘Wetenschappelijke integriteit’. Daar vind je ook de Nederlandse en Europese gedragscodes voor wetenschappelijke integriteit.

PhD-vertrouwenspersonen

Er zijn speciale Vertrouwenspersonen voor promovendi bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Dit overzicht vind je hier. Promovendi van andere faculteiten kunnen bij het overige aanbod van Vertrouwenspersonen terecht die op deze pagina staan omschreven.

Ombudsfunctionaris

De UvA heeft een Ombudsfunctionaris. Medewerkers en studenten kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht als er op de werkvloer of in de studie een behoefte is aan onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk onderzoek met advies of bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden.

Veelgestelde vragen over ongewenst gedrag

 • Wat is ongewenst gedrag?

  De wet spreekt over de volgende vormen van ongewenst gedrag:

  • Seksuele intimidatie: hieronder valt elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie met als doel of gevolg dat je je als persoon in je waarde aangetast voelt. Bijv. aanrakingen die jij niet wilt, seksueel getinte opmerkingen, stalking.
  • Agressie en geweld: dit kan zowel fysiek (bv. slaan, duwen), als verbaal (bv. schelden) als psychisch (bv. onder druk zetten) zijn, denk aan: dreigementen (‘voor jou tien anderen’).
  • Pesten: hier gaat het om herhaald gedrag van een of meer personen tegen een andere persoon, bijvoorbeeld roddelen, negeren, uitsluiten.
  • Discriminatie op de volgende gebieden: godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap/chronische ziekte.
 • Wat kun je doen bij ongewenste omgangsvormen?

  Probeer eerst zelf een oplossing te vinden, bijvoorbeeld met hulp van een vriend of vriendin, medestudent, collega of leidinggevende. Ook kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Het is in ieder geval belangrijk dat je niet blijft rondlopen met wat je hebt meegemaakt, want dat lost het probleem niet op.

 • In welke situaties kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon?

  Je kunt de vertrouwenspersoon inschakelen bij elk werk- of studie gerelateerd ongewenst gedrag dat je hebt meegemaakt. Je kunt denken aan ongewenst gedrag door collega’s, studenten, maar ook van anderen met wie je te maken hebt in verband met je werk of studie aan de UvA. Het gedrag hoeft zich niet persé op een UvA-locatie voor te doen.

 • Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

  De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang en begeleiding (gesprekken, ondersteuning). Hij/zij neemt de tijd voor je verhaal en helpt je bij het zoeken naar een oplossing die het beste bij jouw situatie past. De vertrouwenspersoon heeft een goed beeld van de UvA en brengt samen met jou de voor- en nadelen in kaart van mogelijke stappen die je kunt nemen. In alle gevallen blijf jij de regie houden. De vertrouwenspersoon kan je ook begeleiden bij het gesprek met de veroorzaker van het ongewenste gedrag. Als dat nodig is verwijst de vertrouwenspersoon je door naar anderen die je verder kunnen helpen.

 • Wie kunnen er bij de vertrouwenspersoon terecht?

  Alle studenten, personeel in dienst (PID), personeel niet in dienst (PNID) maar ook anderen die hun werk op de UvA doen (zoals in de catering of schoonmaak) kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht als ze op de UvA te maken krijgen met ongewenst gedrag. Bij elke eenheid is ten minste één vertrouwenspersoon aangesteld, maar je kunt ook naar een vertrouwenspersoon van een andere eenheid gaan als je dat prettiger vindt. De UvA kent vertrouwenspersonen voor medewerkers en vertrouwenspersonen voor studenten.

 • Is de vertrouwenspersoon wel te vertrouwen en gelooft hij/zij mijn verhaal?

  De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht die te vergelijken is met het medisch beroepsgeheim. Alles wat je de vertrouwenspersoon vertelt, blijft tussen jou en de vertrouwenspersoon. Alle meldingen bij de vertrouwenspersoon worden anoniem geregistreerd. De vertrouwenspersoon onderneemt niets zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien is de vertrouwenspersoon er voor jou: hij/zij is partijdig en staat aan jouw zijde.

 • Wanneer kan de vertrouwenspersoon je niet ondersteunen?

  Er zijn soms redenen waarom een vertrouwenspersoon je niet zelf kan ondersteunen. Vanwege privacy kan hij/zij nooit een precieze opgaaf van redenen geven, maar er kan bijvoorbeeld sprake zijn van voorkennis waardoor de vertrouwenspersoon jouw kant niet kan kiezen, of omdat hij/zij een persoonlijke band met jou of met een van de betrokkenen heeft. De vertrouwenspersoon verwijst je dan door naar een collega-vertrouwenspersoon van de UvA.

 • Waarvoor is de vertrouwenspersoon niet?

  De vertrouwenspersoon is geen klokkenluider of mediator en kan je ook niet helpen bij een arbeidsconflict of een juridisch advies geven. Voor arbeidsconflicten en juridische vragen kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie. Daarnaast kun je psychologische ondersteuning krijgen van bedrijfsmaatschappelijk werk, bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat je het ongewenste gedrag dat je is overkomen niet goed van je af kunt zetten. Je kunt een afspraak met bedrijfsmaatschappelijk werk maken, ook als je niet ziek gemeld bent.

 • Kan ik een klacht indienen?

  Je kunt een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan je informeren over de klachtenregeling en de klachtenprocedure voor studenten en medewerkers. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het formuleren en indienen van de klacht en je begeleiden gedurende de klachtenprocedure.

 • Hoe meld ik mij bij een vertrouwenspersoon?

  Bij voorkeur per telefoon, maar via de mail mag ook. De vertrouwenspersoon neemt dan snel contact met je op. Houd het bericht het liefst zo kort mogelijk. Deel je melding alleen met mensen die je vertrouwt, en zeker niet met degene van wie je ongewenst gedrag ervaren hebt.

Reglement, Gedragscode en Jaarverslag Vertrouwenspersonen

Het Reglement Vertrouwenspersoon aan de UvA, de Gedragscode voor vertrouwenspersonen en het Jaarverslag Vertrouwenspersonen voor de afgelopen jaren vind je in Regelingen en regelementen, onder 'Gedragscodes en sociale veiligheid'.