Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Verzekeringen bij de UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft de volgende verzekeringen voor medewerkers, studenten en gebouwen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden (conform de polisvoorwaarden).

De aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de UvA, waaronder de faculteiten (exclusief de Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA), onderwijsinstituten, onderzoeksinstituten, universitaire diensten, universitaire instituten, medezeggenschapsraden en soortgelijke organen, ondernemingen, instellingen, instituten, diensten en samenwerkingsverbanden (waarin de UvA al dan niet rechtstreeks een belang van 50% of meer heeft, dan wel de zeggenschap heeft). Verzekerden die zijn gevestigd buiten Nederland dienen zich aan te melden.

Uitgesloten van deze polis zijn: de onderzoeksinstituten AMC-UvA, het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (AZUA), AMC Medical Research (AMR).

Collectieve ongevallenverzekering

Voor wie?

Groep 1: Alle bestuursleden, docenten, overige personeelsleden en studenten van de UvA, als ze in Nederland wonen en nog geen 70 jaar zijn, en die voorkomen in de hiervoor bestemde administratie. Deze verzekering dekt alleen ongevallen die de verzekerde overkomen tijdens:

 1. het komen en gaan naar de gebouwen van de UvA, inclusief de daarbij behorende terreinen, inclusief het verblijf aldaar;
 2. alle door de UvA georganiseerde excursies c.q. activiteiten in binnen- en buitenland, mits onder toezicht van het wetenschappelijk personeel, respectievelijk de daartoe door de UvA aangewezen personen;
 3. stage (de dekking gaat in op het moment dat de verzekerde zijn woonhuis/tijdelijke verblijfplaats verlaat om, via de kortste weg, naar de plaats te gaan waar de stage wordt verricht en eindigt zodra de verzekerde, weer via de kortste weg, zijn woning/tijdelijke verblijfplaats heeft bereikt).

Groep 2: Alle gastonderzoekers, stagiair(e)s en promotiestudenten die nog geen 70 jaar zijn, en die voorkomen in de hiervoor bestemde administratie. Deze verzekering dekt uitsluitend ongevallen die de verzekerde overkomen tijdens:

 1. het verblijf op het terrein van de UvA, alsmede het komen en gaan naar de plaats waar het werk wordt verricht (de dekking gaat in op het moment dat verzekerde zijn woonhuis/tijdelijke verblijfplaats verlaat om, via de kortste weg, naar de plaats te gaan waar het werk worden verricht en eindigt zodra de verzekerde weer via de kortste weg, zijn woning/tijdelijke verblijfplaats heeft bereikt);
 2. alle georganiseerde excursies c.q. activiteiten in verband met de studie, buiten het terrein van de UvA, mits onder toezicht van een hoogleraar, respectievelijk de daartoe door de UvA aangewezen volwassen personen.

Ten aanzien van buitenlandse verzekerden is het navolgende bepaald:

 • assuradeuren hebben het recht een eventuele blijvende invaliditeit in Nederland vast te laten stellen; eventuele kosten voor de overkomst van de verzekerde komen niet voor rekening van de verzekeraar; alle schades dienen voor vertrek uit Nederland te zijn aangemeld en zoveel mogelijk afgewikkeld; eventuele schades na vertrek worden niet meer in behandeling genomen; alle correspondentie over de schadeafwikkeling verloopt via de verzekeringnemer in Nederland.

Groep 3: Alle deelnemers aan de open dagen die de UvA organiseert, van wie de namen voorkomen in de hiervoor bestemde administratie. Deze verzekering dekt alleen ongevallen die de verzekerde overkomen tijdens het verblijf in de gebouwen of op de afgebakende terreinen van de UvA.

Verzekerd bedrag

 • € 5.000 in geval van overlijden - aan de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde of wettige erfgename;
 • € 50.000 in geval van blijvende gehele invaliditeit.

Collectieve zakenreisverzekering

Deze verzekering bevat ook een ongevallensectie; deze dekking is ondergeschikt aan de dekking van de collectieve ongevallenverzekering. Tevens kent de polis een dekking voor:

 • reisbagage (maximaal € 5.000)
 • rechtsbijstand (binnen Europa: kostprijs, buiten Europa: maximaal € 5.000) 
 • medische kosten (kostprijs, alleen in Japan, de VS en Canada maximaal € 125.000).
 • Ook worden buitengewone kosten zoals extra reis- en verblijfskosten, hulpverlening door de alarmcentrale en redding, repatriëring en transportkosten op basis van kostprijs vergoed.
 • De verzekering is van kracht over de hele wereld.

Voor wie?

Alle personen, mits woonachtig in Nederland, die in opdracht en/of voor rekening van de UvA naar het buitenland reizen. Deze verzekering is ook van kracht voor alle excursies en studiereizen naar het buitenland die zijn georganiseerd door de UvA, mits onder toezicht van het wetenschappelijk personeel, respectievelijk de daartoe door de universiteit aangewezen personen.

Medewerkers zijn automatisch verzekerd voor reizen namens of in opdracht van de UvA. Uitsluitend wanneer je wilt reizen naar gebieden met een hoog risico of negatief reisadvies dien je vooraf contact op te nemen met Peter Wurtz via p.wurtz@uva.nl.

Annuleringsverzekering

De doorlopende annuleringsverzekering is onderdeel van de doorlopende reisverzekering die voor de UvA is afgesloten. In het kort biedt de annuleringsverzekering de volgende dekking: vergoeding van annuleringskosten, vergoeding van niet gebruikte reisdagen en vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging. Tussen het moment van het boeken van je reis en het vertrek kan er iets gebeuren waardoor je de reis moet uitstellen of zelfs annuleren. De reisorganisatie brengt hiervoor kosten in rekening die kunnen oplopen tot de gehele reissom.

Bij annulering van de hele reis vergoedt de verzekering het verschuldigde deel van de reissom. Bij af- of onderbreking van de reis, doordat je door vertraging te laat op je bestemming komt of als je genoodzaakt bent de reis af te breken, krijg je de niet genoten vakantiedagen vergoed.

Verzekerd zijn de volgende gebeurtenissen:

 • ernstige ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of je medereizigers;
 • overlijden of ernstige ziekte van familie in de 1e of 2e graad;
 • dringende zorgbehoefte van directe familieleden in de 1e graad;
 • onvrijwillige werkloosheid na een vast dienstverband;
 • als om medische redenen een vereiste inenting niet kan worden verkregen;
 • brand- of inbraakschade bij een eigendom van de verzekerde, waarbij terugkomst van de verzekerde vereist is;
 • zwangerschap;
 • echtscheiding;
 • het plotseling verkrijgen van een huurwoning;
 • het plotseling niet verkrijgen van een visum.

Een annuleringsschade kun je melden door het schadeformulier in te vullen en te sturen naar Peter Wurtz (p.wurtz@uva.nl). Ook in andere gevallen kun je contact opnemen met Peter Wurtz.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders van motorrijtuigen

Voor wie?

Werknemers van de UvA die in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen.

Dekking

De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Universiteit van Amsterdam in haar hoedanigheid van werkgever voor, niet door een verzekering gedekte, schade die werknemers kunnen lijden doordat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken terwijl ze een motorrijtuig besturen. De dekking geldt ook als sprake is van vervoer dat plaatsvindt vanwege verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor de UvA uit te voeren werkzaamheden.

Brand uitgebreide gevarenverzekering

Voor wie?

De brand uitgebreide gevarenverzekering is afgesloten voor alle gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Uitgesloten van deze polis zijn alle gebouwen van het AMC.

Dekking

Gedekte gevaren: brand; ontploffing; lucht- en ruimtevaartuigen; blikseminslag; overspanning/inductie; storm; luchtdruk; water, stoom, neerslag; diefstal; inbraak; vandalisme na wederechtelijk binnendringen; afpersing en/of beroving; aanrijding; omvallen van kranen, hoogwerkers, zendmasten; kappen en/of snoeien van bomen; bijtende stoffen; relletjes of opstootjes; meteorieten; aardverschuiving.

Contact

Bij calamiteiten en voor meer informatie over de polisvoorwaarden van de verzekeringen kun je contact opnemen met Peter Wurtz