Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Octrooien (patenten)

Octrooien (patenten)

Iemand die een uitvinding heeft gedaan, kan hiervoor een octrooiaanvraag indienen. Bij de UvA geldt hiervoor de volgende procedure.

Een octrooi (in het Engels patent) is een manier om een vinding te beschermen. Wanneer je eigenaar bent van het octrooi, krijg je het exclusieve recht om de betreffende uitvinding te gelde te maken. Voor werknemers van de UvA, maar ook in bepaalde gevallen voor studenten en gastonderzoekers, is hiervoor de regeling Valorisatie 2014 (zie de bijlage) van toepassing. Ook geldt de Rijksoctrooiwet 1995.

IXA UvA-HvA

Om octrooiaanvragen te financieren, en daarmee het indienen van octrooien en het naar de maatschappij brengen van kennis te bevorderen, heeft het College van Bestuur de Octrooifaciliteit in het leven geroepen. Het beheer hiervan is gemandateerd aan IXA UvA-HvA (Innovation Exchange Amsterdam UvA-HvA). IXA is een samenwerkingsverband tussen het voormalig BKT (Bureau Kennistransfer) van UvA-HvA-AMC en het TTO (Technology Transfer Office) van VU-VUmc. 

Procedure

Wanneer je een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet, meld je dit aan de decaan en bij IXA UvA-HvA. Een medewerker van IXA UvA-HvA bespreekt de uitvinding met je, bepaalt of deze nieuw en octrooieerbaar is en stelt vast of de vinding commerciële potentie heeft. Zo ja, dan neemt IXA UvA-HvA samen met de directeur van het betreffende onderzoeksinstituut en de decaan van de faculteit een besluit over het indienen van een octrooiaanvraag. Geheimhouding, ten minste tot een octrooiaanvraag is ingediend, is essentieel voor het verleend krijgen van een octrooi.

Wanneer een octrooiaanvraag wordt ingediend, stelt IXA UA-HvA in samenwerking met jou een commercialiseringsplan op. Jij als uitvinder, je faculteit of onderzoeksinstituut en het Octrooifonds hebben - na aftrek van de octrooikosten - elk recht op een derde van de opbrengsten van de uitvinding. Per uitvinding en per octrooi is de maximale vergoeding voor jou als uitvinder 2.500.000 euro.

Meer informatie

Meer informatie over valorisatie, het opstarten van je eigen bedrijf, het beschermen van intellectuele eigendom, octrooiaanvragen en -licenties, onderzoek- en consortiumovereenkomsten, juridische ondersteuning en business cases vind je op de IXA-website. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via nr. +31 (0)20 525 2536.

Zie ook artikel 1.20 t/m 1.23 van de cao en de regeling Valorisatie 2014.

Website IXA

Website VSNU - CAO NU

Regelingen UvA - Regeling Valorisatie 2014

Meer informatie over valorisatie bij de UvA