Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De bacheloropleiding Informatica juicht toe dat studenten tijdens hun studie een stage uitvoeren bij een organisatie buiten de Universiteit van Amsterdam.

Onze studenten hebben daarvoor twee mogelijkheden:

  1. Het 'Afstudeerproject Bachelor Informatica', waarmee de bacheloropleiding Informatica wordt afgesloten. Dit project loopt in een vaste periode van het derde studiejaar - van begin april tot eind juni, oftewel gedurende 12 weken - en heeft een werklast van ongeveer 500 uur (overeenkomend met de 18 studiepunten die hiermee door de student gehaald kunnen worden). In januari ontvangen de studenten een lijst met mogelijke projecten waar zij op mogen inschrijven.
  2. Het 'Individueel Project', waarbij elke student een deel van de vrije keuzeruimte mag gebruiken voor een individueel project of externe stage. Dit project heeft een werklast van maximaal 336 uur (overeenkomend met de maximum 12 studiepunten die hiermee gehaald kunnen worden). Het individueel project is niet gebonden aan een vaste periode in het studiejaar.

Een stage moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Academisch niveau. De stageopdracht moet inhoudelijk passen bij het niveau van een academische bacheloropleiding in het algemeen en van een bacheloropleiding informatica in het bijzonder, dit ter beoordeling door een docent of onderzoeker van het Instituut voor Informatica aan de UvA. Concreet betekent dit dat de opdracht een stevige onderzoekscomponent moet hebben binnen (een deelgebied van) de informatica. Het enkel implementeren van een stuk software of een website valt nadrukkelijk niet onder deze betekenis.
  • Rapport of scriptie. Aan het eind van een stage produceert de student een rapport (in het geval van een individueel project) of een scriptie (in het geval van een afstudeerproject). Dit einddocument beschrijft de onderzoeksvraag, aanpak en resultaten van het project. De inhoud moet zijn goedgekeurd door de opdrachtgever en de begeleidend docent en wordt ten dele gebruikt om tot een beoordeling van de prestaties van de student te komen. Dit document is in beginsel openbaar. Mocht de opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben, dan kan hier - in overleg - van afgeweken worden.

Voor stages aangeboden door opdrachtgevers buiten de UvA gelden additionele randvoorwaarden:

  • Verantwoordelijkheid. De bacheloropleiding Informatica blijft eindverantwoordelijk voor de stage. Om die reden wordt altijd een docent van de opleiding aangewezen als begeleidend docent. De begeleidend docent bespreekt regelmatig (over het algemeen wekelijks) de voortgang van het project met de student en grijpt in indien nodig.
  • Afstemming. Voor aanvang van de stage vindt een gesprek plaats tussen de begeleidend docent, de opdrachtgever en de student. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of er een “match” is tussen de student, de stageopdracht en de opdrachtgever en worden de verwachtingen over en weer besproken. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  • Stagebegeleider. De praktische begeleiding van de student ligt in handen van de opdrachtgever. Deze wijst een ter zake kundige begeleider aan die de student ondersteunt in de dagelijkse uitvoering van het project.
  • Stagevergoeding. Wij zijn geen voorstander van stagevergoedingen die verder gaan dan een vergoeding van de eventuele onkosten die de student bij het uitvoeren van deze stageopdracht moet maken.

Als u naar aanleiding van hetgeen hierboven is beschreven een geschikte stageopdracht denkt te hebben voor onze studenten, vul dan onderstaand formulier* in. Een medewerker van de opleiding zal dan de opdracht beoordelen en, indien geschikt, opnemen in de lijst voor onze studenten.

*Het invullen van dit formulier geeft geen garantie dat een student voor de opdracht gevonden wordt.